Funkční rámec

Co je funkční rámec:

Funkční rámec je pozice obsazená zaměstnancem v rámci kariérního plánu společnosti . Rámec definuje, jaké funkce vykonává zaměstnanec a jaký plat obdrží za poskytování své služby.

Funkční rámec (nebo profesní rámec) existuje jak v soukromém sektoru, tak ve veřejném sektoru.

Na co se používá funkční rámec?

Funkční rámec je důležitý, takže pracovník zná pozici kariéry, ve které je. Kromě toho může sledovat možnosti profesního růstu, které má v rámci možností, které nabízí kariérní plán společnosti.

Funkční rámec je uveden v kariérním plánu, často nazývaném Jobs a Wage Plans (PCS), a je definován společností. Funkční rámec může být změněn funkčním průběhem předvídaným v samotném PCS, jako je postup podle délky poskytované služby.

V praxi funkční rámec umožňuje zaměstnanci organizovat růst své kariéry v průběhu času a může nastínit profesní cíle, kterých chce dosáhnout.

Funkční rámec a vývoj platů

Funkční rámec také umožňuje zaměstnanci sledovat průběh jejich platu, protože je přímo spojen s jejich funkčním rámcem ve společnosti.

Průběh platů může probíhat podle věku, kvalifikace nebo zásluh a musí být předvídán v kariérním plánu společnosti.

Funkční rámec a funkční odchylka

Funkční rámec je také důležitý, aby bylo možné prokázat, že zaměstnanec vykonává činnosti, pro které byl najat. Tato kontrola může být užitečná pro zaměstnance, který je v roli odchylek, to znamená, že dělá činnosti, které nejsou součástí jeho práce.

Například důkazy o odchylce funkce od funkčního rámce mohou být použity jako důkaz v pracovním postupu k výběru platových rozdílů v důsledku zaměstnavatele.

Co je plán kariéry?

Kariérní plán je podnikovou normou, která vymezuje otázky týkající se zaměstnanců, zejména funkčního rámce a platových rozsahů, které jsou vypláceny podle pozice.

Kariérní plán také stanoví formy a kritéria používaná pro funkční postup, který může zaměstnanec získat, jako je např. Postup prostřednictvím seniority, kvalifikace nebo zásluh.

Průběh seniority se děje pokaždé, když zaměstnanec dokončí společnost. Pokroky prostřednictvím zmocnění nastávají, když zaměstnanec zlepší svůj titul a stane se profesionálnějším pro výkon funkce ve společnosti. Na druhé straně se postupování zasloužením může uskutečnit prostřednictvím výsledků získaných při hodnocení práce vyvinuté zaměstnancem.

Viz také význam personálního a personálního managementu.

Funkční reframing

Funkční reframing se děje, když zaměstnanec zaujímá novou pozici v rámci společnosti, a tak zaujímá nové místo v kariérním plánu, který přechází na jinou kariéru než předchozí.

Jedna hypotéza funkčního reframingu je, když je zaměstnanec povýšen.

Když je reenquadrado zaměstnanec má nové funkce ve společnosti. Stejně tak může mít změny ve svém platu, přičemž začíná dostávat částku ve vztahu k nové obsazené pozici.

Aby byl zaměstnanec schopen měnit role a být rekvalifikován, musí splnit všechny požadavky nové pozice, jako je například dokončení nového titulu.

Funkční rámec v učebních osnovách Lattes

Curriculum Lattes má také funkční rámec, který musí být vyplněn, když profesor nebo student zaregistruje svůj učební plán na platformě.

Například studentský vědec, který obdrží stipendium, může vyplnit funkční rámec programu Lattes pomocí možnosti Student of Scientific Initiation.

Lattes je kurikulum dokončené v rámci platformy Lattes, která je řízena Národní radou pro vědecký a technologický rozvoj (CNPQ). Curriculum Lattes je dnes standardní kurikulum používané brazilskými výzkumníky a studenty.

Další informace o významu kurikula Lattes a CNPQ.