Význam Evropské unie

Co je Evropská unie:

Evropská unie (EU) je ekonomickým a politickým blokem evropských zemí. V současné době je v Evropské unii 28 zemí a ústředí bloku je v Bruselu, hlavním městě Belgie.

Tyto země se scházejí k účasti na jednom z největších projektů v oblasti integrace a politického a ekonomického rozvoje na světě.

Jak vznikla Evropská unie?

Kořeny současné Evropské unie spočívají v již zaniklém Evropském společenství uhlí a oceli (ESUO) a Evropském hospodářském společenství (EHS). Tyto skupiny spojily své síly s Beneluxem, malým hospodářským blokem tvořeným Nizozemskem, Belgií a Lucemburskem, který pochází z Evropského společného trhu (MCE), s podpisem Římské smlouvy v roce 1957.

Společný evropský trh byl sdružením zemí, které vytvořily hospodářskou zónu bez tarifů a sazeb as volným pohybem mezi zeměmi. ECM bylo Německo, Belgie, Francie, Itálie, Nizozemsko a Lucembursko.

Vznik EU se uskutečnil podpisem Maastrichtské smlouvy v roce 1992. Evropská unie byla původně tvořena stejnými zeměmi, které tvořily společný evropský trh.

Poté byly v roce 2009 revidovány všechny zásady, kterými se řídí evropský blok, schválením Lisabonské smlouvy.

Jaké jsou členské země Evropské unie?

V současné době je Evropská unie oficiálně tvořena 28 zeměmi.

 1. Německo
 2. Rakousko
 3. Belgie
 4. Bulharsko
 5. Kypr
 6. Chorvatsko
 7. Dánsko
 8. Slovensko
 9. Slovinsko
 10. Spojené státy
 11. Estonsko
 12. Finsko
 13. Francie
 14. Řecko
 15. Nizozemsko
 16. Maďarsko
 17. Irsko
 18. Itálie
 19. Lotyšsko
 20. Litva
 21. Lucembursku
 22. Malta
 23. Polsko
 24. Portugalsko
 25. Spojené království (v procesu odchodu z EU, o němž se již rozhodlo hlasováním referenda ve prospěch Brexitu )
 26. Česká republika
 27. Rumunsko
 28. Švédsko

Viz také význam Brexitu.

Albánie, Srbsko, Turecko, Makedonie a Černá Hora jsou v procesu jednání o vstupu do EU.

Vlajka Evropské unie

Oficiální vlajka Evropské unie se skládá z dvanácti zlatých hvězd, které tvoří kruh na modrém pozadí. Oproti tomu, co si mnozí lidé myslí, že počet hvězd vlajky nesouvisí s množstvím členských států, které tvoří evropský blok.

V některých kulturách číslo dvanáct představuje dokonalost a plnost. Od této myšlenky představují hvězdy na vlajce Evropské unie ideály jednoty, solidarity a harmonie mezi evropskými národy.

Charakteristiky a cíle Evropské unie

Mezi klíčové rysy EU patří:

 • pohybu osob členskými státy (které patří do schengenského prostoru), \ t
 • volného pohybu zboží mezi členskými státy, \ t
 • politické integrace, \ t
 • přijetí jednotné měny, eura.

Stojí však za povšimnutí, že Evropskou unii nepřijímají všechny země, které přijaly euro za svou oficiální měnu.

Země, které přijaly euro, tvoří tzv. Eurozónu nebo eurozónu. Země, které měnu používají, jsou: Rakousko, Belgie, Kypr, Španělsko, Slovensko, Slovinsko, Estonsko, Finsko, Francie, Řecko, Holandsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta a Portugalsko.

Hlavními cíli EU jsou:

 • pomáhat členským zemím v jejich hospodářském rozvoji,
 • větší politickou a ekonomickou rovnost pro Evropu, \ t
 • hospodářských a pracovních podmínek evropských občanů, \ t
 • snížit hospodářské a sociální nerovnosti mezi všemi regiony, které tvoří blok, \ t
 • zajistit klidné a harmonické prostředí v celé Evropě.

Další informace o ekonomických blocích.

Smlouvy o Evropské unii

Po celou dobu existence EU bylo zřízeno několik smluv, které upravují fungování a cíle, kterých mají země účastnící se bloku dosáhnout. Smlouvy také definují, jak se přijímají rozhodnutí a jak by se členské státy měly vzájemně vztahovat.

Aby byly dokumenty platné, musí být schváleny všemi členskými zeměmi.

Toto jsou hlavní smlouvy Evropské unie:

 • Smlouva o Evropské unii (Maastrichtská smlouva): byla podepsána v roce 1992 s cílem vytvořit blok a definovat formy spolupráce mezi členskými zeměmi EU,
 • Lisabonská smlouva : byla podepsána v roce 2007 a vytvořila opatření, která by učinila EU demokratičtější a schopnější jednat v globálních problémech,
 • Smlouva z Nice : byla podepsána v roce 2001 a změnila vznik Komise a systém hlasování Rady Evropské unie,
 • Amsterodamská smlouva : dokument byl podepsán v roce 1997 a pozměnil staré smlouvy s cílem zlepšit způsob, jakým jsou přijímána rozhodnutí, a usnadnit ostatním zemím vstup do EU,
 • Římské smlouvy : byly podepsány v roce 1957 a vytvořily Evropské hospodářské společenství (EHS) a Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom).

Jak vznikla Evropská unie?

Pro zajištění jejího fungování se Evropská unie skládá z několika institucí, jako je Evropský parlament, Evropská komise, Rada Evropské unie, Evropská centrální banka a Soudní dvůr Evropské unie.

Každý z těchto orgánů má specifické funkce a zástupce ze všech členských států. Viz:

Evropského parlamentu

Parlament existuje od roku 1952 a sídlí ve Štrasburku, ve Francii a v Bruselu v Belgii.

Je orgánem s legislativními funkcemi (tvorba právních předpisů Evropské unie a rozhodování o mezinárodních smlouvách) a rozpočtová (tvorba a kontrola blokových rozpočtů). Parlament rovněž dohlíží na jiné orgány, měnovou politiku Evropské centrální banky a schvaluje mimo jiné činnost rozpočtu Unie.

Je tvořen 751 poslanci, kteří jsou voleni v poměru k počtu obyvatel každé země.

Evropské komise

Komise existuje od roku 1958 a sídlí v Bruselu v Belgii. To je tvořeno týmem Commissioners, být zástupce každé země bloku.

Úlohou Komise je navrhovat nové právní předpisy, sledovat provádění stávajících právních předpisů a provádět rozhodnutí Parlamentu a Rady. Komise také sleduje výdaje a rozpočet Evropské unie.

Rady Evropské unie

Rada byla založena v roce 1958 a sídlí v Bruselu a skládá se z ministrů vlád zemí, které jsou součástí Evropské unie. Každá země předsedá Radě po dobu 6 měsíců.

V Radě se ministři vlády scházejí, aby diskutovali a definovali politiky bloku a diskutovali o zákonech Evropské unie a hlasovali o nich. Hlavní funkce Rady se týkají zahraniční politiky, bezpečnostních otázek a podpisu mezinárodních dohod.

Evropské centrální banky

Evropská centrální banka (ECB) sídlí ve Frankfurtu v Německu a byla založena v roce 1998.

Úlohou ECB je zajistit, aby euro bylo stabilní a bezpečnou měnou a aby se zabývalo otázkami souvisejícími s hospodářskou politikou Evropské unie. Centrální banka by měla být schopna zajistit, aby ceny byly stabilní a ekonomika bloků rostla.

ECB je rovněž pověřena povolením zemí eurozóny vyrábět eurobankovky.

Soudní dvůr Evropské unie

Soudní dvůr existuje od roku 1952 a sídlí v Lucembursku. Skládá se ze soudce z každé země, která je součástí Evropské unie, az dalších 11 generálních advokátů.

ESD odpovídá za uplatňování zákonů a pravidel evropského práva, aby zajistil, že budou uplatňovány jednotně ve všech členských zemích.

Mezi hlavní funkce Soudního dvora patří: vynucování zákonů a jednotný výklad práva, pokud je uplatňován odlišně ve více než jedné zemi nebo v případech, kdy se jedná o konflikty v žádosti.

Soudní dvůr může rovněž uložit sankce, pokud jsou osoby nebo podniky dotčeny akty EU. Další funkcí je zrušení zákonů, které jsou v rozporu s pravidly fungování Evropské unie nebo porušují základní práva.

Viz také význam symbolu Euro.