Osmóza

Co je to Osmose:

Osmóza je proces přemisťování vody mezi různými typy koncentrací látek, které mohou být disovertní.

Osmóza zahrnuje fyziku a chemii a je nezbytná pro přežití buněk a také zahrnuje disciplínu biologie .

V procesu osmózy dochází k průchodu rozpouštědla (vody) z méně koncentrovaného média (hypotonického) do koncentrovanějšího (hypertonického) média. Tento proces nevyžaduje žádnou energii, a proto je známý jako pasivní transportní proces. Proces, který vyžaduje energii, je znám jako aktivní transport.

Během osmózy má rozpouštědlo sklon přecházet semipermeabilní membránou směrem k roztoku s menší koncentrací, takže se rozpouštědlo zvyšuje a další klesá. Tento efekt pokračuje, dokud hydrostatický tlak nevyváží tento trend. Efekt osmózy se používá v mnoha aplikacích a je jednou z příčin výměnných procesů ve výživě živočišných a rostlinných buněk.

Osmóza je také používána hovorově, zejména co se týče studia a získávání znalostí. Studenti, kteří neznají předmět, říkají, že by se chtěli naučit osmózou, to znamená bez toho, aby trávili mnoho energie nebo studovali.

Reverzní nebo reverzní osmóza

Reverzní nebo reverzní osmóza je obrácený proces, kdy je látka separována procesem přes nepropustné membrány, které neumožňují průchod vody v rozporu s normálním proudem osmózy.

Osmóza a difúze

Osmóza a difúze jsou dva typy pasivního transportu, ke kterému dochází mezi dvěma roztoky a jejichž účelem je odpovídat koncentracím těchto roztoků.

Difúze je transport rozpuštěné látky přes membrány z nejkoncentrovanějšího do nejméně koncentrovaného média. Osmóza spočívá v průchodu rozpouštědla z média s vyšší koncentrací do média s nižší koncentrací.

Osmotický tlak

Osmotický tlak je vnější tlak vyvíjený na roztok s vyšší koncentrací rozpuštěných látek, což zabraňuje ředění. Jednoduše řečeno, osmotický tlak je síla, která se používá k zabránění procesu osmózy.