Rodová identita

Co je to genderová identita:

Rodová identita se skládá ze způsobu, jakým se jedinec ztotožňuje s jeho pohlavím . Stručně řečeno, představuje, jak se člověk pozná sám: muž, žena, oba nebo žádný žánr.

To, co určuje genderovou identitu, je způsob, jakým se člověk cítí a vnímá sám, stejně jako způsob, jakým chce být uznán jinými lidmi.

Rodová identita může být měřena v různých stupních mužskosti nebo ženskosti a podle některých psychologů se mohou měnit v průběhu života.

Typy genderových identit

Existují tři hlavní typy genderové identity: transgender, cisgenic a non-binární.

Transgender je jedinec, který se identifikuje s rodem odlišným od pohlaví, které mu bylo při narození přičítáno. Například: osoba narozená s mužskými charakteristikami (z biologického hlediska), která však pociťuje ženské pohlaví; nebo jednotlivce, který má ženské fyzické vlastnosti, ale kdo se identifikuje jako člověk.

Na rozdíl od toho, co bylo v minulosti nesprávně myšleno, transgender není duševní porucha a jakýkoliv pokus o patologizaci transgenderu může představovat porušení lidských práv jednotlivce.

Další informace o Transgenderu.

CGE je jednotlivec, který se identifikuje se svým „rodem narození“. Například: jedinec, který má biologické charakteristiky typické pro mužské pohlaví a který se (sociálně a psychologicky) identifikuje jako člověk. Tímto způsobem lze říci, že je to muž žánru.

Více informací o Cisgenu.

Non-binární je klasifikace, která charakterizuje směs mezi mužským a ženským, nebo úplnou lhostejnost mezi oběma. Non-binární jednotlivci jdou za sociální role, které jsou přičítány pohlaví, vytvářet třetí identitu, která uniká "muž-žena" vzor.

Viz také význam homosexuality a víme 10 důležitých okamžiků v boji proti homofobii.

Rodová identita a sexuální orientace

Mnoho lidí si tyto dva pojmy zaměňuje, nicméně genderová identita nesouvisí se sexuální orientací.

Například, transgender žena (jedinec, který byl narozen s mužským pohlavním orgánem, ale identifikuje sebe s ženským pohlavím), moci mít nějaký druh sexuální orientace - homosexuál, bisexualní, heterosexuál, asexual, etc. \ t

Termín "gender" se používá k reprezentaci sociálního a psychologického rozdílu mezi muži a ženami . Tímto způsobem se genderová identita, s uvedeným, týká identifikace, kterou má osoba pro dané pohlaví - muže, ženy, obojího nebo žádného. Na druhé straně, sexuální orientace závisí na pohlaví, které osoba pociťuje sexuální přitažlivost.

Stále existuje výraz pohlaví, který představuje způsob, jakým jednotlivec vyjadřuje své pohlaví pro společnost, ať už prostřednictvím oděvu, jazyka, postojů, gest, atd.

Viz také: LGBT, gender a nerovnost pohlaví.