Gene

Co je Gene:

Význam genu v klasické genetice je funkční jednotkou dědičnosti, kde jsou přítomny nukleové kyseliny, nesoucí genetické informace, které zajišťují rozmanitost mezi jednotlivci. Slovo gen byl vytvořen v roce 1909 dánským botanikem Wilhelmem Ludvigem Johannsenem.

Gen je sekvence odlišných nukleotidů, které jsou součástí chromozomu. Každý gen kóduje konkrétní sekvenci polypeptidového řetězce (spojení aminokyselin, které tvoří protein). Gen je tvořen sekvencí DNA (deoxyribonukleová kyselina) a RNA (ribonukleová kyselina), která je zodpovědná za syntézu proteinů v buňce.

Genetika je věda, která studuje geny. Geny jsou rozděleny na: dominantní gen (zodpovědný za přiřazení charakteristiky v sestupném), recesivní gen (projevuje se v nepřítomnosti dominantního genu), strukturní gen (obsahuje informace, které určují strukturu živých bytostí), operátorský gen působí na fungování jiných genů) a regulátorový gen (řídí syntézu a transkripci jiných genů).

Genom je soubor genů jedince. Každá lidská bytost má jeden genom, který se odhaduje na přibližně 25 000 genů. Tento výsledek byl získán společnou prací nazvanou Projekt lidského genomu, který má funkci mapování lidského genomu, tj. Identifikace všech nukleotidů, které ho tvoří.

Další informace o proteinech.