Jazykověda

Co je lingvistika:

Lingvistika je věda, která se zabývá studiem vlastností lidského jazyka .

Lingvista je zodpovědný za analýzu a zkoumání všech evolucí a rozvíjení různých jazyků, stejně jako struktury slov, idiomů a fonetických aspektů každého jazyka.

“Otec” moderní lingvistiky byl švýcarský Ferdinand de Saussure, kdo přispěl nesmírně k této vědě díky jeho studiu jazyka a řeči.

Podle Saussurových studií se lidský jazyk skládá z několika faktorů, jazyk je něco, co bylo jednotlivci uloženo, protože patří do kolektivu. Řeč je něco individuálního, zvláštního jednání každé osoby.

Pro lingvistiku, všechna slova, která mají význam, jsou považována za lingvistická znamení .

Jazyková znamení jsou tvořena spojením dvou pojmů vyvinutých Saussure: význam a signifier .

Význam je samotný koncept znamení, tedy myšlenka daného slova. Příklad: "dům", jako obydlí nebo "pes", jako bije savce.

Již signifikátorem je grafická a fonetická forma znaku, který tvoří slovo, které je přiřazeno určitému významu.

Lingvistika může být ještě rozdělena do synchronic (studium jazyka od daného momentu) nebo diachrony (studium jazyka skrz historii).

Věda lingvistiky je ještě rozdělena do různých oblastí studia, takový jak: \ t

  • Fonetika (zvuky řeči);
  • Fonologie (fonémy);
  • Morfologie (formace, klasifikace, struktura a skloňování slov);
  • Syntaxe (vztah slov s jinými klauzulemi);
  • Sémantika (význam slov);
  • Stylistika (zdroje, aby se psaní více elegantní nebo expresivní, skládající se především z jazykových čísel a jazykových závislostí).
  • Lexikologie (soubor slov jazyka);
  • Pragmatika (řeč používaná v každodenní komunikaci);
  • Filologie (jazyk studovaný přes staré dokumenty a spisy).

Zjistěte více o významu filologie.

Jazyková variace

Jazyková variace je běžným jevem a vyskytuje se ve stejném jazyce, kdy historické, regionální a kulturní faktory mění jazykové charakteristiky jeho reproduktorů.

V Brazílii, například, dokonce i oficiální jazyk je portugalština, každý region země má své jazykové zvláštnosti, vzhledem k vlivu, který trpí regionální historické souvislosti.

Kromě regionalizmu se mohou jazykové variace vyvíjet podle kulturních a sociálních podmínek, což vede ke vzniku žargonu a slangu.

Aplikovaná lingvistika

Aplikovaná lingvistika je využití této vědy přímo v dokonalosti lidské komunikace.

Metoda výuky jazyků je příkladem aplikované lingvistiky, protože všechny znalosti o jazykových definicích daného jazyka jsou orientovány na učení jiných lidí.

Viz také význam jazyka.

Kognitivní lingvistika

Kognitivní lingvistika je jeden z teoretických přístupů, který zahrnuje studia lingvistiky, který byl narozen jako opozice k formálním teoriím uvnitř oblasti, takový jak takzvaná generativní lingvistika.

Rozdíl kognitivní lingvistiky je ve způsobu, jakým analyzuje přístup jazyka, skrze lidské zkušenosti a vztahy, nikoli jako „autonomní entitu“.

Kognitivní lingvistika říká, že jazyk je nedílnou součástí kulturních, psychologických, funkčních a komunikačních faktorů lidských bytostí se světem.

Historická lingvistika

Historická lingvistika, známá také jako diachronická lingvistika, se zabývá studiem původu jazyků, ověřováním jejich vývoje, jejich vlivů, změn, které v průběhu let podstoupily, a důvodů těchto změn.

Forenzní lingvistika

Jedná se o obor aplikované lingvistiky, který má studovat jazyk v forenzním kontextu.

Souvisí s interakcí mezi jazykem a právním, soudním a etickým systémem.

Forenzní lingvista může působit například v oblasti expertizy a vyšetřování jazykových důkazů ve zločinech.

Zjistěte více o významu forenzní analýzy.