Lidské hodnoty

Co jsou lidské hodnoty:

Lidské hodnoty lze definovat jako morální a etické principy, které řídí život člověka. Jsou součástí formování vašeho vědomí a způsobu života a vztahu ve společnosti.

Lidské hodnoty fungují jako pravidla chování, která mohou určit důležitá rozhodnutí a zajistit, aby soužití mezi lidmi bylo mírové, čestné a spravedlivé. Jsou to hodnoty kultivované osobou, která bude zakládat svá rozhodnutí a dokazovat světu, které principy řídí jejich život.

Příklady lidských hodnot

Existuje mnoho hodnot, které jsou důležité v jakémkoli kontextu nebo místě, a lze je považovat za univerzální hodnoty. Musí být kultivovány, aby se zajistilo etické a zdravé soužití mezi lidmi, kteří jsou součástí společnosti.

Poznejte nyní některé z těchto hodnot.

1. Respekt

Respekt je schopnost brát v úvahu pocity ostatních lidí . Je to jedna z hodnot, která může být nejdůležitější v chování člověka, protože může ovlivnit jejich rozhodnutí, jejich vztahy a způsob života.

Tato hodnota se může projevit různými způsoby. Jedním z příkladů je respektování rozdílů. Ve společnosti existují různé způsoby života a myšlení, stejně jako různé představy o životě. Aby bylo dobré kolektivní soužití pozitivní, je zásadní kultivovat a uplatňovat respekt k různým lidem a rozhodnutím.

Respekt má také další význam. Pojem také odkazuje na poslušnost pravidlům, která jsou stanovena ve společnosti a která musí být dodržována, aby byl řád zaručen, i když s nimi nesouhlasí. Příkladem je povinnost respektovat a dodržovat zákony země.

Sen o rovnosti jen roste v terénu úcty k rozdílům. (Augusto Cury)

Přečtěte si více o významu Respektu.

2. Poctivost

Poctivost je základní hodnotou pro lidskou bytost a může ovlivnit každý aspekt života člověka. Mít poctivost znamená jednat eticky a pravdivě v mezilidských vztazích a v plnění povinností, jednat v souladu s etickými principy.

Pocit poctivosti však není spojován pouze s vnějšími vztahy, ve vztazích mezi lidmi. Poctivost je také spojena s vlastním vědomím jednotlivce, které jedná ve vztahu k vlastním pocitům a principům.

Poctivost může souviset s pocity, které existují ve vztazích mezi lidmi, v pracovněprávních vztazích, v plnění finančních závazků, v vyjadřování názorů a úsudků, mezi mnoha dalšími formami projevu.

Žádné dědictví není tak bohaté jako poctivost. (William Shakespeare)

3. Pokora

Pokora je v životě jedince velmi cennou ctností, protože to znamená jejich schopnost rozpoznat své chyby nebo jejich potíže . Pojem pokory souvisí s myšlenkou skromného jednání, s jednoduchostí v postojích as vědomím, jak rozpoznat svá vlastní omezení.

Tato charakteristika je také velmi důležitá, aby se lidé mohli rozvíjet jako jednotlivci, protože je to díky uznání jejich obtíží, které může člověk přezkoumat své chování nebo mít nové zkušenosti a učení.

Pokora má také další význam, spojený se vztahem mezi lidmi. V některých případech může tento koncept odkazovat na způsob, jakým jednáte spravedlivě vůči ostatním, jako projev úcty.

Pokora je základem a základem všech ctností a bez ní nic není. (Miguel de Cervantes)

4. Empatie

Empatie je schopnost člověka vnímat pocity ostatních lidí tím, že se „ocitá na svém místě“. Je to důležitá hodnota pro udržení dobrých vztahů s lidmi, protože z ní je možné porozumět myšlenkám a postojům druhých.

Rozvíjení empatie zahrnuje odchod od vlastních představ a přesvědčení a pohled na subjekt s vnímáním jiné osoby. To je charakterizováno tím, že je to postoj velkorysosti vůči ostatním, což dokazuje důležitost daných pocitům druhých.

Tato hodnota, která se také vztahuje k pocitu soucitu, pomáhá člověku lépe porozumět ostatním, s nimiž člověk žije, neboť je to schopnost opustit své myšlenky a pohledy stranou, aby se pokusili porozumět druhému, jako kdyby viděli situaci prostřednictvím jeho.

Být empatický je vidět svět očima druhého a neuvidět, jak se náš svět odráží v jeho očích. (Carl Rogers)

Přečtěte si více o Empatii a podívejte se na některé známky, které vám ukážou, jak se empatie cítí.

5. Smysl pro spravedlnost

Mít smysl pro spravedlnost znamená mít schopnost posoudit existenci spravedlnosti nebo nespravedlnosti v situacích . Být spravedlivý je mít jako princip života jednající s integritou a rovností, dělat správná rozhodnutí jak pro sebe, tak pro ostatní.

Smysl pro spravedlnost se také projevuje schopností rozhořčení. Když například člověk čelí situaci nespravedlnosti, zaujme postoj k reakci na tuto situaci, i když se nejedná o událost ve vztahu k sobě samému. Mít smysl pro spravedlnost způsobí, že se člověk neprojeví, když čelí nespravedlivé situaci.

Když jedinec, který má pocit spravedlnosti, vnímá situaci, která projevuje nespravedlivé jednání, má tendenci tento problém řešit.

Pokud se stanete neutrálními v situacích nespravedlnosti, vyberete si stranu utlačovatele. (Desmond Tutu)

Více o této lidské hodnotě viz článek o spravedlnosti.

6. Vzdělávání

Vzdělávání, jako lidská hodnota, znamená působit srdečným, zdvořilým a milujícím způsobem. Je to vědět, jak se vztahovat k ostatním na základě zásad dobrého vztahu, které by měly být založeny na vzájemném respektu.

Vzdělávání v mezilidských vztazích je poznání, jak žít s různými lidmi, v různých prostředích, vždy s respektem ke všem lidem, ve všech situacích. Vzdělávání se také projevuje tím, že nemá určité postoje, jako například nerespektování druhých.

Vzdělávání také odkazuje na procesy učení a lidského rozvoje, které se mohou stát formálně nebo neformálně. Formální vzdělání je to přijaté ve škole a ve vysokých školách během osobního života školy. Na druhé straně je neformální (nebo neformální) vzdělávání vzděláváním, které se získává od rodiny na základě etických a morálních zásad.

Vzdělávejte děti a nemusíte je potrestat. (Pythagoras)

7. Solidarita

Solidarita je schopnost mít sympatie a pozornost u jiné osoby, což ukazuje na uznání a důležitost ostatních lidí. Tento pocit je charakterizován skutečným zájmem o spojení utrpení nebo potřeby něčeho, co je možné.

Aby byla solidarita zavedena do praxe, je třeba pohlížet na situaci jiné osoby bez úsudku, a to pouze s úmyslem projevit podporu a starost.

Jedním z nejběžnějších způsobů solidarity je to, že jedna osoba pomáhá druhému, aniž by očekávala odplatu za svůj čin. Je možné být v mnoha ohledech podporující, ať už poskytováním morální pozornosti a podpory osobě, nebo prostřednictvím materiální pomoci.

Solidarita je pocit, který nejlépe vyjadřuje úctu k lidské důstojnosti. (Franz Kafka)

Přečtěte si také význam solidarity.

8. Etika

Etika může být definována jako soubor principů, které určují postoje člověka. Jednat s etikou znamená žít podle základních morálních hodnot .

Podle filozofie je etika souborem hodnot, které jsou určující pro chování přijaté osobou v jeho životě av jeho společenském životě. Aristoteles popsal, že etika má tři základní základy: použití rozumu, rozhodnutí pro dobré chování a pocit štěstí. Pro něj by život s etikou byl možný pouze tehdy, kdyby jednotlivec mohl najít rovnováhu mezi svou vůlí a použitím rozumu.

Být etickou osobou si musí být vědoma důležitosti plnění povinností a jednat spravedlivě, uplatňovat tyto zásady ve všech oblastech života, a to jak v osobních, tak v rodinných vztazích, jakož iv profesních vztazích.

Pokud etika neupravuje důvod, důvodem bude pohrdání etikou. (José Saramago)

Viz také význam etiky a dozvědět se více o etice a morálce.

Krize hodnot

V současné době se diskutuje o existenci krize lidských hodnot, která by byla distancováním etických a morálních principů, které by měli všichni lidé kultivovat. Říká se, že k této krizi dochází v důsledku sociálních změn, které umožnily změnu nebo flexibilitu hodnot.

Z tohoto důvodu musí každý pozorně sledovat své myšlenky a činy. Toto sebepozorování je zásadní, aby hodnoty nebyly relativizovány, to znamená, že základní principy etiky a morálky nejsou zapomenuty, bez ohledu na sociální situace nebo kontexty.

Přečtěte si více o významu hodnot a morálních hodnot.