Polysemy

Co je Polysemy:

Polysemy je pojetí v oblasti lingvistiky pocházet z řeckého termínu polysemos, který znamená “ něco to má mnoho významů ”. Polysemické slovo je slovo, které spojuje různé významy .

Slovo "svíčka" je jedním z příkladů polysemy. To může znamenat plavbu lodí; svíčka z vosku, která slouží k ozáření nebo může být spojením slovesa velar, což znamená být ostražitá.

Různé varianty významu mohou záviset na etymologické spřízněnosti daného slova, jeho metaforickém použití a v konečném důsledku na kontextu, ve kterém je vložen, kde se v praxi tento pojem stává monosemickým, čímž je zajištěna komunikace.

Polysemy je základní vlastnost lexikálních jednotek a strukturální prvek jazyka. Opakem polysemy je monosémie, kde slovo nabývá pouze jednoho významu.

Polysemy a homonymy

Zmatek mezi polysemií a homonymií je poměrně běžný. Když stejné slovo má několik významů, jsme v přítomnosti polysemy. Na druhou stranu, když dvě nebo více slov s různým původem a významem mají stejnou pravopis a fonologii, čelíme homonymii.

Slovo "manga" je případ homonymy. To může znamenat ovoce nebo kus košile. Nejedná se o polysémii, protože různé významy slova mango mají různý původ, takže někteří učenci poukazují na to, že slovo mango by mělo mít ve slovníku více než jeden záznam.

"Písmeno" je polysemické slovo. Písmeno může znamenat základní prvek abecedy, text písně nebo kaligrafii určitého jedince. V tomto případě jsou různé významy vzájemně propojeny, protože odkazují na stejný koncept, jako je psaní.

Polysemy a nejednoznačnost

Polysemy a nejednoznačnost mají velký vliv na interpretaci. V portugalském jazyce může být výrok nejednoznačný, tj. Představuje více než jeden výklad. Tato nejednoznačnost může nastat kvůli specifickému umístění slova (například příslovce) ve větě. Podívejme se na následující větu: Lidé, kteří mají vyváženou stravu, jsou často šťastní . V tomto případě mohou existovat dva různé výklady. Lidé mají vyvážené stravování, protože jsou šťastní nebo šťastní, protože mají vyváženou stravu.

Podobně, když je slovo polysemické, může člověka přimět k tomu, aby učinil více než jen výklad. Pro správnou interpretaci je velmi důležité znát kontext, ve kterém je věta vyslovována.